ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

หน่วยการเรียนรู้ที่2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา


ตอนที่ 1.1 ที่มาและความสำคัญของ ICT

ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง คนที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เราเรียกว่ายุคสมัยของการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการแข่งขันความรู้ความสามารถ (Knowledge - based economy/society) อย่างไรก็ตามการมีความรู้ที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้อย่างเชี่ยวชาญลึกซึ้ง (Knowledge workforce) กว่าคนอื่นๆในสังคม หากเรามีความรู้อย่างเชียวชาญและลึกซึ้งแล้ว เราก็สามารถแข่งขันประกอบอาชีพมีรายได้ในการดำรงชีวตได้ดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นๆ (ภาสกร เรืองรอง,http://www.thaiwbi.com)


Computer 8080Computer Pentium IV Computer Pocket PC

จากเหตุผลข้างต้นเป็นเหตุผลให้เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาอย่างยิ่งยวด (Information Technology Revolution) การพัฒนาอย่างยิ่งยวดนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีคือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะต้องสามารถตอบเสนอความต้องการข้างต้นได้อย่างดี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อเสียคือเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที่ทันใด จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสิ้นเปลื้องมาก

นับว่าเราท่านเป็นกลุ่มคนที่โชคดีที่ได้อยู่ในยุคตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง 8080 มาจนถึงเครื่อง Pentium IV ที่มีความสามารถเทียบเท่าเครื่อง Main Frame และมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ

รวมทั้งระบบ Operating System ที่มีหน้าจอสีดำ รับเพียงแต่คำสั่งที่เป็น Command line อย่างเดียว มาเป็นระบบ Operating System ที่เป็น Graphic User Interface (GUI) มีหน้าจอเข้าใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องจดจำคำสั่ง เพียงแต่จำภาพ Icon ที่เกี่ยวข้องแล้วใช้ Mouse คลิกก็สามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว


ระบบ DOS Operating

ระบบ Windows Operating

จากเครื่องโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่โตกระเป๋าเจมส์บอนด์ ที่เราเรียกว่ายุด First Generation (1G) สามารถโทรคุยและรับได้อย่างเดียว ไม่สามารถส่งข้อความอื่นๆได้ และต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กเท่านามบัตร ที่สามารถส่งข้อความ Short Message Service (SMS) ภาพกราฟิก และเสียงได้ที่เราเรียกว่ายุค Second Generation (2G)

Information (สารสนเทศ)


คำว่า ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) เป็นคำที่บางคนเข้าใจผิดว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน มักนิยมใช้คู่กันและบางครั้งก็ใช้ทดแทนกัน จนกระทั่งคนทั่วไปคิดว่าทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกัน แต่แท้ที่จริงแล้วคำทั้งสองคำนั้นมีความหมายแตกต่างกัน คือ

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปของตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัว ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ใด ๆ และ ไม่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้โดยตรง

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้แทนกันได้

อินเทอร์เนต

อินเทอร์เนตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารทั่วโลกที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงมากระบบหนึ่ง ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นถูกส่งผ่านอินเทอร์เนตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก จนกระทั่งการประมวลผลสารสนเทศในยุค ค.ศ. นี้แทบจะประมวลโดยการสื่อสารผ่านอินเทอร์เนตทั้งสิ้น
อาทิเช่นการให้บริการที่เราเรียกว่า Web Service เช่นระบบรายงานเกรด ระบบลงทะเบียนเรียน หรือเรียกว่า e-Education เป็นต้น และยังมีระบบที่เราสร้าง และจัดการงานบนอินเทอร์เนตที่เราเรียกว่า Web Application เช่น LMS Learning Management System เป็นระบบออกแบบ พัฒนาและจัดการเรียนการสอนบนอินเทอร์เนต หรือที่เรียกว่า e-Learning และระบบฐานข้อมูลสื่อต่างๆ เช่นระบบจัดการภาพ e-Album ระบบวิดิทัศน์ตามประสงค์ Video on Demand เป็นต้น

Technology (เทคโนโลยี)


Technology
Technology (Computer) คำว่าเทคโนโลยีในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร์นั้นเอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยการประมวลผลข้อมูลให้ได้ซึ่งสารสนเทศนั้นเอง ข้อมูลที่ต้องการประมวลผลนี้จากเดิมที่ต้องทำการประมวลผลด้วยมือ อันส่งผลให้ช้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก ยิ่งหากมีข้อมูลที่มีจำนวนสูงมากแล้วก็ยิ่งผิดพลาดสูงขึ้นมากด้วย


คอมพิวเตอร์มีความสามารถประมวลผลอย่างรวดเร็ว แม่นย่ำ ชัดเจน อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์มิใช่ว่าจะประมวลผลได้อย่างที่กล่าวไปแล้วทั้งหมด จริงแล้วมนุษย์เป็นคนสั่งงาน หากมนุษย์สั่งงานผิดพลาดแล้วผลที่ได้จากการประมวลก็จะผิดพลาดตามด้วย นอกจากมนุษย์และคอมพิวเตอร์ยังมี Software ที่เป็นชุดคำสั่งที่เป็นตัวคอยกำกับสั่งการคอมพิวเตอร์อีกที่หนึ่งด้วย

C หรือ Communication

ต่อเนื่องจากตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนข้างต้น หากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนมาทำงานสาย เลิกงานก่อนและขาดงาน หรือ ผู้บริหารต้องข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช้า กลางวัน เย็น กลางคือ วันหยุด หรือต้องการข้อมูลในขณะที่ตนเองมิได้อยู่ที่โรงเรียน ฯลฯ นั้นหมายความว่ารายงานสารสนเทศก็จะขาดช่วงไม่สามารถใช้งานได้ทัน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราสามารถทำโดย การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลนั้นตลอดเวลา แล้วทำการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เท่านี้เราก็สามารถเข้าดูข้อมูล ขอรายงานต่างๆ ได้ทุกทีทุกเวลาอย่างสะดวกสะบาย โดยไม่ต้องคอยรอเจ้าที่จัดเก็บข้อมูล ไม่ต้องรอวันทำการราชการ

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (I C T)

จากที่ได้กล่าวถึงความหมายของ ICT ไปพอสังเขปแล้ว มาในตอนนี้จะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ ICT ดังกล่าว
I หรือ Information

เป็นระบบจัดการสารสนเทศที่เราใช้ประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางสารสนเทศนั้น ในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์เราก็สามารถประมวลดังกล่าวได้เช่น

Input การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีผู้เรียนจำนวน 100 คน เมื่อเราได้รายชื่อนักเรียนแล้วเราก็ทำการตรวจสอบข้อมูล รหัส ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ

• Processing ด้วยสายตาเราเอง จากนั้นเราก็ทำการเรียงลำดับรหัสนักเรียน
แล้วสรุปว่ามีนักเรียนชายกี่คน นักเรียนหญิงกี่คน แยกตามชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนละกี่คน เท่านี้ก็จัดว่าเป็นการประมวลผลด้วยมือเป็นที่สำเร็จแล้ว

T หรือ Computer Technology
ต่อเนื่องจากตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนข้างต้น หากโรงเรียนที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล โดยแยกได้ดังนี้

Input เก็บข้อมูลผู้เรียนมีจำนวนผู้เรียนมากถึง 1000 คน ขึ้นไป เราก็ไม่สามารถที่จัดทำการตรวจสอบข้อมูลและรายผลข้อมูลออกมาได้ทันตามความต้องการ ดังนั้นจึง

Processing ดังนั้นจึงนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำการตรวจสอบกรอกข้อมูลผู้เรียน และประมวลผลออกมาว่า

Output จากนั้นรายงานออกมาว่า มีนักเรียนชายกี่คน นักเรียนหญิงกี่คน แยกตามชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนละกี่คน และรายงานออกมาในลักษณะรูปกราฟต่าง ๆ
C หรือ Communication

ต่อเนื่องจากตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนข้างต้น หากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนมาทำงานสาย เลิกงานก่อนและขาดงาน หรือ ผู้บริหารต้องข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช้า กลางวัน เย็น กลางคือ วันหยุด หรือต้องการข้อมูลในขณะที่ตนเองมิได้อยู่ที่โรงเรียน ฯลฯ นั้นหมายความว่ารายงานสารสนเทศก็จะขาดช่วงไม่สามารถใช้งานได้ทัน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราสามารถทำโดย การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลนั้นตลอดเวลา แล้วทำการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เท่านี้เราก็สามารถเข้าดูข้อมูล ขอรายงานต่างๆ ได้ทุกทีทุกเวลาอย่างสะดวกสะบาย โดยไม่ต้องคอยรอเจ้าที่จัดเก็บข้อมูล ไม่ต้องรอวันทำการราชการ จากที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็คือความสัมพันธ์ของของ ICT นั้นเอง ดังภาพประกอบคำอธิบายข้างต้น